Juridische Documenten

Hier zullen de juridische documenten worden opgesomd.
Merel Surmont

 • Ik heb 1 decreet gevonden; Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting.

Eros Vanhoenacker
Ik heb:

 • 1 koninklijk besluit; Koninklijk besluit betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.
 • 1 wijziging van een ministerieel besluit; Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Sport en Media.
 • 1 besluit van de Vlaamse Regering gevonden; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring als gemandateerde en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 houdende de voorwaarden voor toestemming en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang.

Margo Van Malderghem

 • Besluit van de Vlaamse Regering; houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap.

Phebe Vandecasteele

 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap.(08/06/2018)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gids (B.S.22/10/2013)
 • Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (B.S.26/07/2013)
 • Protocol Gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de ggz voor kinderen en jongeren (B.S.24/01/2013)
 • Wet tot invoering van een Sociaal Strafwetboek (B.S.01/07/2010)

Jari Wostyn

 • 24 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de psychologische begeleiding voor het personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (1)

Saraë Vandewoestyne

 • Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmateriaal voor de stembureaus in de gemeenten waar met een digitaal stemsysteem wordt gestemd.
 • Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

Bailey Vlemincx

 • 9 MAART 2017. - Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming
 • 12 MAART 2014. - Besluit van de administrateur-generaal tot erkenning van centra voor integrale gezinszorg
 • 21 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp
 • 5 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat betreft de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten
 • 14 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

Lieselot

 • Ik heb geen juridische documenten gevonden

Davina Forrez

 • Geen juridische documenten gevonden.